Правен статут

Правен статут „Мелта“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон на Р. България със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, пк 5500, ул. „подп. Александър Кусев“№ 20 и единен идентификационен код 123028579. Дружеството е приемник на дейността на държавна фирма „Мелта-90″ ЕАД с ЕИК 110015172 от периода на масовата приватизация. „Мелта“ АД е дружество с едностепенна форма на управление и се управлява от съвет на директорите, който има 3-ма члена. Представлява се от изпълнителен директор. Мажоритарен собственик на капитала на „Мелта“ АД е бившия приватизационен фонд (сега холдинг) „Наш дом България“ АД, публично дружество листвано на БФБ с код на емисията (5ND), с ЕИК 121663697 и същия адрес на управление.